ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ

Громадянське: виховувати школярів ї у дусі пізнання, збереження і розвитку національних традицій і плекати інтелектуально розвинену, духовно і багату, цілісну особистість; формувати в учнів незалежно від національно­сті національну свідомість, історич­ну пам'ять, національний характер, світогляд, гуманістичні ідеї.

Правове: прищеплювати учням повагу до прав і свобод людини і забезпечити знання та виконання законів України учнями.

Фізичне: пропагувати здоровий спосіб життя; проводити оздоровчо-профспілкову роботу серед підлітків; фор­мувати усвідомлення учнями ролі фі­зичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості; виховувати потребу в регулярних заняттях спор­том; дотримання режиму дня.

Художньо-естетичне: розвивати ху­дожньо-естетичну освіченість та вихованість дітей; формувати естетичну культуру засобами народних традицій; сприяти забезпеченню української мови як державної в усіх напрямках ро­боти, розвивати уявлення про зовніш­ню та внутрішню красу людини.

Трудове: виробляти свідоме ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства; виховувати здорову осо­бистість, цивілізованого господаря.

Екологічне: формувати екологічну культуру і усвідомлення себе части­ною природи; виховувати почуття відповідальності за природу як на­ціональне багатство; залучення учнів до екологічної та природоохоронної діяльності.

Родинно-сімейне: формувати культуру сучасної сім'ї та потребу допомагати батькам; розвивати інтерес до традицій родини; формувати моральні якості з позицій добра і справедливості.

Духовно-моральне: прищеплювати і розвивати моральні почуття, міцні переконання, потребу поводитися відповідно до норм суспільства; ви­ховувати патріотизм, колективізм, не­примиримість до аморальних вчинків людей, до порушників норм і правил культурної поведінки.

Превентивне: забезпечити теоретичну та практичну реалізацію заходів, спря­мованих на попередження і подолання відхилень у поведінці школярів; запобі­гання розвитку різних форм асоціальної, аморальної поведінки, прищеплювати потребу поводити себе відповідно до моральних норм у суспільстві.

Формування здорового способу життя: забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров'я; формування гармонії тіла та душі; виховання потреби у фізичних заняттях, прагнення до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями та навичками

Циклограма роботи класного керівника

Щоденно:

• з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

• бесіди з учнями, що запізнюються на уроки;

• організація чергування у класі;

• індивідуальна робота з учнями;

• контроль зовнішнього вигляду учнів;

• організація харчування.

Щотижня:

• проведення годин класного керівника;

• перевірка щоденників;

• проведення заходів у класі за планом роботи;

• робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування

• контроль за виконанням доручень;

• робота з батьками;

• робота з учителями, які працюють у класі;

• зустріч зі шкільною медсестрою.

Щомісяця:

• тестування та анкетування учнів з метою вивчення їх індивідуальних особливостей, аналіз розвитку учнівського колективу;

Один раз на рік:

• написання характеристик (за необхідності);

• проведення бесід з безпеки життєдіяльності;

• організація чергування класу у школі;

• відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі;

• консультації у шкільного психолога.

• контроль за станом підручників;

• зустріч з батьківським активом;

• відвідування учнів удома.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКУ ВЕДЕ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

1. Класний журнал.

2. Особові справи учнів.

3. Табелі успішності.

4. План виховної роботи.

5. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо

6. Розробки сценаріїв виховних заходів.

7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями.

8. Щоденник роботи з важкими учнями.

9. Протоколи батьківських зборів.

10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил до­рожнього руху, облік проведення інструктажів.

11. Літопис або фотоальбом класу.

Можливі види контролю за діяльністю класного керівника з боку адміністрації школи

1. Перевірка ведення документації

2. Аналіз виховної роботи з класом.

3. Контроль за проведенням годин класного керівника та інших виховних заходів.

4. Контроль за проведенням індивідуальної виховної роботи з різними кате­горіями учнів.

5. Контроль за чергуванням класу у школі.

6. Контроль за санітарним станом кабінету та його ремонтом.

7. Контроль за відвідуванням занять учнями.

8. Контроль перевірки щоденників.

9. Анкетування учнів

Кiлькiсть переглядiв: 489