ПОЛОЖЕННЯ
про академічну доброчесність у ліцеї №3 "Гармонія"
Помічнянської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області

І.Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність у Помічнянському ліцеї №3 "Гармонія" Новоукраїнського району Кіровоградської області (далі – Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками закладу загальної середньої освіти, з працівниками відділу, управління освіти, інших закладів освіти.

1.2. Дане Положення розроблене на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу діяльність», «Про запобігання корупції», Цивільного кодексу України, Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативних документів, актів чинного законодавства України .

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу загальної середньої освіти ( освітній, науковій, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами загальної середньої освіти, іншими учасниками освітнього процесу, запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4. Педагогічні працівники та здобувачі загальної середньої освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання посадових обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу загальної середньої освіти, підпорядкованих управління освіти, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах – освітній, науковій та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

ІІ. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчальної діяльності та творчих досягнень.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в закладі загальної середньої освіти необхідно дотримуватись наступних принципів: демократизм, законність, верховенство права, соціальна справедливість, пріоритет прав і свобод людини і громадянина, рівноправність, гарантування прав і свободи, професіоналізм та компетентність, партнерство і взаємодопомога, повага та взаємна довіра, відкритість та прозорість, відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.3. Заклад здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

2.4. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:
- дотримання норм Конституції України;
- дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти та загальної середньої освіти;
- дотримання загальноприйнятих етичних норм;
- дотримання норм законодавства України про авторське право;
- повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, що їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;
- об’єктивно та неупереджено оцінувати знання та вміння здобувачів загальної середньої освіти;
- якісно, вчасно та результативно виконувати свої функціональні обов’язки;
- впроваджувати у свою діяльність інноваційні методи навчання;
- відповідно до законодавства підвищувати свою кваліфікацію;
- дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, творчих робіт, розпорядчих документів тощо;
- не розголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;
- надання достовірної інформації;
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти;
- уникнення приватного інтересу та конфлікту інтересів;
- нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;
- негайно повідомляти адміністрацію закладу загальної середньої освіти у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що ставлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, учасникам освітнього процесу, державним або суспільним інтересам.

2.5. Дотримання академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти передбачає:
- дотримання норм Конституції України;
- дотримання норм чинного законодавства України у сфері освіти та загальної середньої освіти;
- дотримання загальноприйнятих етичних норм;
- дотримання норм законодавства України про авторське право;
- повагу до педагогічних та інших працівників;
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного і підсумкового контролю результатів навчанням;
- подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами;
- поважати честь і гідність інших осіб, навіть , якщо їх погляди відрізняються від ваших;
- бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;
- використовувати в навчальній та дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилатися на них;
- не фальсифікувати та не фабрикувати інформацію, наукові результати з їх наступним використанням у роботі (конкурсні роботи);
- не пропонувати хабар за отримання будь-яких переваг під час вирішення робочих питань, питань, пов’язаних з організацією освітніх послуг;
- нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;
- негайно повідомляти адміністрацію закладу у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;
- тощо.

ІII. Організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності

3.1. З метою виконання норм цього Положення в закладі загальної середньої освіти створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія).

3.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації закладу щодо накладання відповідних санкцій.

3.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері освіти, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, органів місцевого самоврядування, чинними законодавчими актами України, Статутом закладу загальної середньої освіти, іншими нормативними актами закладу загальної середньої освіти та цим Положенням.

3.4. Склад Комісії затверджується наказом директора закладу загальної середньої освіти за поданням рішення колегіального органу закладу. Термін повноважень комісії становить 3 роки.

3.5. До складу Комісії входять педагогічні працівники.

3.6. Будь-який працівник закладу загальної середньої освіти, здобувач загальної середньої освіти закладу загальної середньої освіти може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

3.7. Комісія із свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи, рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідань, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданнях тощо здійснює секретар.

3.8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у терміни визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

3.9. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів – голос Голови (Головуючого) є вирішальним.

3.10. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

3.11. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на педагогічній раді закладу.

3.12. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутись до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б, контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

3.13. На засідання Комісії запрошується заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

3.14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення . Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

3.15. Повноваження Комісії:
- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;
- залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;
- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та здобувачів загальної середньої освіти закладу;
- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність закладу загальної середньої освіти;
- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;
- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних актів закладу загальної середньої освіти .

ІV. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

4.1. За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

4.2. Порушеннями академічної доброчесності вважається: плагіат, фальсифікація, шахрайство, виконання на замовлення та (або) продаж професійних текстів, творчих робіт, порушення методики проведення заходів, рекомендацій щодо проведення засідань комісій, приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів осіб, які не брали участь у створенні продукту, обман, хабарництво, конфлікт інтересів, приватний інтерес, службова недбалість, зловживання впливом.

4.3. За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники закладу загальної середньої освіти притягуються до таких форм відповідальності:
- дисциплінарна;
- адміністративна та кримінальна;
- відмова у присвоєнні чергової категорії (підтвердження раніше отриманої категорії) чи педагогічного звання;
- інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порушення норм цього Положення може передбачити накладання санкцій, в т.ч. звільнення з посади за поданням Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

4.4. За порушення правил академічної доброчесності здобувачі загальної середньої освіти притягуються до таких форм відповідальності:
- повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, тощо);
- попередження;
- відрахування із закладу загальної середньої освіти.

V. Попередження академічної доброчесності

5.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності у закладі загальної середньої освіти використовується наступний комплекс профілактичних заходів:
- ознайомлення здобувачів загальної середньої освіти, педагогічних працівників при прийомі на роботу з даним Положенням;
- інформування здобувачів загальної середньої освіти, педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;
- розповсюдження методичних матеріалів;
- оприлюднення даного Положення на офіційному сайті закладу загальної середньої освіти;
- проведення роботи із здобувачами загальної середньої освіти щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо під час підготовки (написання) творчих робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;
- експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програмних засобів) щодо ознак академічного плагіату в творчих роботах, що подаються на конкурси вищого рівня.

5.2. З метою впровадження академічної доброчесності при Комісії (в т.ч. із членів Комісії) може бути створена Робоча група з питань етики та академічної доброчесності (або визначена відповідальна особа), з організації і контролю за додержанням принципів академічної доброчесності. Вона готує методичні матеріали, правила, пам’ятки тощо для забезпечення виконання усіх норм Закону України «Про освіту» щодо дотримання норм академічної доброчесності. Доцільність створення Робочої групи (або визначення відповідальної особи) розглядається на засіданні Комісії та приймається її рішенням.

VI. Заключні положення

6.1. Це Положення затверджується рішенням колегіального органу управління закладу та вводиться в дію наказом директора закладу загальної середньої освіти.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням колегіального органу управління закладу та вводяться в дію наказом директора закладу загальної середньої освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 295