/Files/images/giphy.gif

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ Відділу освіти виконавчого комітету
Помічнянської міської ради
від «___» № ___
Начальник Відділу освіти
_________ ______Н. В. Семашко

С Т А Т У Т
закладу загальної середньої освіти
«Ліцей № 3 «Гармонія»
Помічнянської міської ради
Кіровоградської області»
(нова редакція)
м. Помічна, 2021 р.

І. Загальні положення

1.1. Заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 3 «Гармонія» Помічнянської міської ради Кіровоградської області» (Далі – ліцей) знаходиться у комунальній власності Помічнянської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.

1.2. Юридична адреса закладу загальної середньої освіти:
27030 Кіровоградська область, Новоукраїнський район,
місто Помічна, вулиця Виноградна, 107,
e-mail: pomnvk@ukr.net

1.3. Повна назва – «Ліцей №3 «Гармонія» Помічнянської міської ради Кіровоградської області». Ліцей є юридичною особою публічного права. Має печатку і штамп відповідного зразка, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником ліцею «Гармонія» є Помічнянська міська рада. Ліцей «Гармонія» у своїй діяльності підпорядкований Відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради, засновнику, Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України.

1.5. Головною метою ліцею «Гармонія» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головним завданням закладу освіти є:
- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту, забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності всіх здобувачів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;
- виховання громадянина України, поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів;
- формування активної громадянської позиції, творчого ставлення та готовності до майбутньої професійної діяльності, виховання вільної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у різних життєвих ситуаціях;
- оновлення змісту освіти традиційних дисциплін через застосування інформаційних та інноваційних технологій, введення до навчального плану додаткових годин, факультативів та спецкурсів з профілюючих предметів, пропедевтика інформатики, розробка і апробація новітніх педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання, довузівська професійна підготовка завдяки договірним відносинами із закладами вищої освіти, ґрунтовна підготовка до зовнішнього незалежного тестування та вступу до кращих вузів України та країн Європейського Союзу;
- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні Державного стандарту середньої освіти та відповідно до обраних напрямів профільної освіти;
- оволодіння сучасними інформаційними технологіями, правовими, економічними, екологічним, психологічними та соціокультурними компетенціями;
- відродження та примноження інтелектуального потенціалу України, всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її потенціалу і здібностей, формування її інтересів і потреб, створення умов для творчої самореалізації особистості;
- формування у школярів бажання і вміння вчитися упродовж всього життя, вироблення вмінь практичного і творчого застосування набутих знань, становлення в здобувачів освіти цілісного наукового світогляду, формування навичок проєктної, науково-дослідницької та експериментально-пошукової роботи;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення морального та фізичного здоров’я вихованців;
- систематичне сприяння підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, покращення інформаційної, наукової, навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти.

1.7. Ліцей «Гармонія» у своїй дiяльностi керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, іншими нормативно-правовими актами, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та власним Статутом.

1.8. Ліцей «Гармонія» освіти приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

1.9. Ліцей «Гармонія» несе відповідальність перед суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання Державних стандартів повної загальної середньої освіти;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.

Випускники ліцею «Гармонія» одержують документи про освіту встановленого державою зразка.

1.10. В ліцеї «Гармонія» визначена мовою освітнього процесу виключно українська мова.

1.11. Ліцей «Гармонія» має право:
- користуватися пільгами, передбаченими державою;
- проходити в установленому порядку інституційний аудит;
- визначати форми і засоби організації освітнього процесу;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану на основі Типових навчальних планів, формувати власні профільні робочі навчальні плани, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням Державних стандартів загальної середньої освіти та відповідних профілів навчання, згідно з порядком, визначеним МОН за погодженням з відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради;
- спільно із закладами вищої освіти, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну та експериментально-пошукову роботу;
- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним Статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

1.12. У складі ліцею «Гармонія» можуть створюватися та функціонувати різноманітні методичні об’єднання, творчі і проблемні групи за напрямами, визначеними педагогічною радою закладу освіти.

1.13. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти встановлюється мережа 1-11(12)-х класів, можуть створюватися групи продовженого дня, факультативи, гуртки, тощо.

На базі ліцею «Гармонія» в літній період можуть створюватися і функціонувати оздоровчий табір з денним перебуванням, літні мовні табори, STEM-табори тощо.

1.14. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, що укладені між ними.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Ліцей «Гармонія» планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи розвитку. Річний план роботи затверджується радою ліцею.

2.2.Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю (профілів) навчання.

Робочий навчальний план ліцею затверджується педагогічною радою ліцею і погоджується Відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею обирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття повної загальної середньої освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Ліцей «Гармонія» здійснює освітній процес за денною формою навчання. Індивідуальне, інклюзивне навчання, педагогічний патронаж, екстернат, дистанційні форми навчання можуть організовується у закладі відповідно до Положень, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.5. Зарахування учнiв до ліцею здійснюється за наказом директора закладу відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

2.6. В ліцеї для учнів 1-4-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, може створюватися група (групи) продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня визначається адміністрацією закладу освіти.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження здобувачів освіти встановлюються закладом освіти у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом та відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

2.8. За погодженням з Відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю закладу освіти запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.9. Тривалість уроків в закладі загальної середньої освіти становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих-дванадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради та територіальними установами Держпродспоживслужби.

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою ліцею і затверджується директором.

Тижневий режим роботи ліцею затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, в ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.12. В ліцеї визначення рівня досягнень здобувачів освіти у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень здобувачів освіти у навчанні, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі надається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому - за рішенням педради ліцею.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення здобувачів освіти у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.13. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома здобувачів освіти класним керівником.

2.14. Порядок переведення і випуск учнів ліцею визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів закладу освіти, системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.07.2015 р. №762 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за № 924/27369.

2.15. При переведенні учнів з початкової до основної школи (гімназії) передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили певний рівень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 07.12.2018 р. № 1369.

2.17. Здобувачам освіти ліцею «Гармонія» видається відповідний документ про освіту:
- по закінченні початкової школи - табель успішності;
- по закінченні основної школи (гімназії) - свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- по закінченні закладу освіти - атестат про повну загальну середню освіту.

2.18. Відповідно до заяв батьків або осіб, що їх замінюють, ліцей «Гармонія» освіти за погодження з відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради має право створювати умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.19. За успіхи в навчанні для здобувачів освіти встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:
- для учнів 2-4-х, 5-8-х, 10-х класів - Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні»;
- для випускників 9-х класів - свідоцтво з відзнакою;
- для випускників ліцею – золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
- для учнів-переможців олімпіад, конкурсів та змагань різного рівня встановлюється розмір преміювання відповідно до Положення про премії за особливі досягнення учням і педагогічним працівникам.

ІІІ. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в ліцеї є:
- здобувачі освіти;
- педагогічні працівники;
- непедагогічні працівники;
- батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;
- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що визначається чинним законодавством.

3.2. Права і обов'язки здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Здобувачі освіти мають право на:
- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
- якісні освітні послуги;
- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
- відзначення успіхів у своїй діяльності;
- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
- безпечні та нешкідливі умови навчання;
- повагу людської гідності;
- захист від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувачам освіти;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу загальної середньої освіти у порядку, встановленому закладом освіти та відповідно до чинного законодавства;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
- участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
- участь у роботі органів учнівського самоврядування закладу, у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, тощо;
- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верст населення.

3.4. Здобувачі освіти зобов’язані:
- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
- дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;
- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

3.5. Педагогічними працівниками ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами України.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:
- свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до чинного законодавства;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
- проведення науково-дослідної, пошукової, експериментальної роботи, використання інноваційних технологій навчання;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної честі та гідності;
- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, об’єднанні у профспілки та інші громадські організації та об’єднання ;
- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
- отримання пенсії, в порядку, визначеному законодавством України;
- внесення пропозицій керівництву закладу освіти щодо поліпшення освітнього процесу.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
- настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насилля, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувачам освіти, запобігати вживанню ними алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
- сприяти зростанню іміджу закладу освіти;
- виконувати накази i розпорядження керівника закладу освіти, рішення органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

3.9. В ліцеї «Гармонія» обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрiшнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, можуть бути звільнені з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:
- захищати, відповідно до законодавства, права та законні інтереси здобувачів освіти;
- звертатися до ліцею, органів управління освітою з питань, що їх цікавлять;
- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми повної загальної середньої освіти;
- брати участь у громадському самоврядуванні ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в закладі освіти , та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти в закладі освіти;

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
- настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати у дітей усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею.

3.13. Представники громадськості мають право:- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладу освіти;
- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

ІV. Управління закладом освіти

4.1. Управління ліцеєм «Гармонія» здійснюється засновником та Відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор ліцею призначається та звільняється начальником Відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

Директор закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії відповідно до чинного законодавства України. Директор призначає на посади і звільняє з посад заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу з дотриманням чинного законодавства. Директор ліцею має право оголосити конкурс на вакантні посади працівників закладу освіти.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

4.3. Директор ліцею:
- організовує діяльність закладу освіти;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
- призначає на посаду та звільняє з посади педагогічних та інших працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників закладу освіти;
- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

4.4. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників визначається на підставі законодавства та затверджується директором закладу освіти за обов’язковим погодженням з відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю за погодженням з відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

4.5. В ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

4.6. Педагогічна рада розглядає питання:
- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування роботи закладу освіти;
- переведення здобувачів освіти до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та працівників закладу освіти.

4.7. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

4.8. В закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансових документах Відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

5.2. Майно закладу освіти належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства .

5.3. Ліцей «Гармонія» відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках та у порядку, передбаченому чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база ліцею може складатися із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного залу, бібліотеки, комп'ютерних кабінетів, їдальні, буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження, тощо. Даний перелік не є вичерпним і може змінюватися.

5.6. Ліцей «Гармонія» освіти має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність ліцею «Гармонія» здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису ліцею є:
- кошти державного і місцевого бюджету у розмірі, передбачені нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти в межах фінансових призначень на календарний рік;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;
- кошти, отримані в установленому порядку за надання платних послуг;
- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, здачі вторинної сировини, списання матеріалів та обладнання у відповідності до чинного законодавства, тощо.

6.3. Ліцей «Гармонія» має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню функціонуванню закладу в межах кошторисних призначень.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

6.5. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію Відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

6.6. Звітність про діяльність ліцею «Гармонія» здійснюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Ліцей «Гармонія» за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проєктів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Ліцей «Гармонія» освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво із закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю закладу освіти

8.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та забезпечення високопрофесійної освітньої діяльності.

8.2. Контроль за неухильним дотриманням законодавства здійснюють відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради, засновник.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу освіти є інституційний аудит, що проводиться не рідше одного разу на десять років Державною службою якості освіти. у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

IX. Реорганізація або ліквідація закладу освіти

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник..

Реорганізація закладу освіти може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

9.2. Ліцей «Гармонія» освіти ліквідовується також у випадках:
- визнання його банкрутом;
- якщо прийнято рішення про заборону діяльності через невиконання умов, встановлених законодавством, і в передбачений рішенням термін не забезпечено додержання цих умов або не змінено вид діяльності;
- на інших підставах, передбачених законодавчими актами України, рішеннями Помічнянської міської ради.

9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником або уповноваженим органом, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику (власнику).

9.5. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти та переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

Прикінцеві положення

У питаннях, не врегульованих Статутом, ліцей «Гармонія» керується чинним законодавством України. Якщо одне з положень Статуту буде визнане недійсним, це не торкається решти його положень.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за відповідним рішенням відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради та реєструється у встановленому порядку.

Контроль за діяльністю закладу освіти та його відносини з органами державної влади і органами місцевого самоврядування здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Ревізія фінансової та некомерційної господарської діяльності закладу освіти здійснюється згідно чинного законодавства України.

Відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради
Кіровоградська область
м. Помічна, вул. Січових стрільців, 1-А
начальник Відділу освіти виконавчого комітету
Помічнянської міської ради Ніна Семашко

Кiлькiсть переглядiв: 337