Структура та органи управління
закладу загальної середньої освіти
«Ліцей №3 "Гармонія"
Помічнянської міської ради
Кіровоградської області»

ІV. Управління закладом освіти (зі Статуту Ліцею)

4.1. Управління ліцеєм «Гармонія» здійснюється засновником та Відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор ліцею призначається та звільняється начальником Відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

Директор закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії відповідно до чинного законодавства України. Директор призначає на посади і звільняє з посад заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу з дотриманням чинного законодавства. Директор ліцею має право оголосити конкурс на вакантні посади працівників закладу освіти.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

4.3. Директор ліцею:
- організовує діяльність закладу освіти;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
- призначає на посаду та звільняє з посади педагогічних та інших працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників закладу освіти;
- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

4.4. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників визначається на підставі законодавства та затверджується директором закладу освіти за обов’язковим погодженням з відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю за погодженням з відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

4.5. В ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

4.6. Педагогічна рада розглядає питання:
- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування роботи закладу освіти;
- переведення здобувачів освіти до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та працівників закладу освіти.

4.7. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

4.8. В закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Кiлькiсть переглядiв: 309